มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม



  กลับหน้าหลัก
ประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพและการกีฬาสู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน ประจำปี 2561
โครงการราชาวดีเบ่งบานสู้มวลชน ปีกาศึกษา 2561
ปฐมนิเทศนิเทศนิสิตที่จะออกเดินทางไปฝึกประสบการณ์
คณะจากสำนักงบประมาณฯเข้าตรวจเยี่ยมอาคารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการ
กิจกรรมไหว้ครู
โครงการการจัดการความรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ศึกษาดูงานทางด้านกระบวนการผลิตและการประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม ณ โรงงาน แปรรูปไก่พัทลุง จำกัด
ฝึกปฏิบัติการประเมินอันตรายจากการปฏิบัติงานและการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและประเมินพื้นที่เพื่อจัดทำกิจกรรม 5 ส
โครงการศึกษาดูงานพิษวิทยาและการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”
โครงการศึกษาดูงานหลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
โครงการ “ฝึกประสบการณ์การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนอกสถานที่”
กิจกรรมฝึกปฏิบัติติดตั้งนั่งร้าน การทำงานบนที่สูงและสถานที่อับอากาศ
การเป็นผู้นำสังคมด้านสุขภาพ โดยเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ ทั้งการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
โครงการ วิถีชีวิต วิถีสุขภาวะ ในชุมชนที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
การจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน สำหรับนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
โครงการ“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวตำบลโคกชะงาย”
โครงการวิจัยและนวัฒกรรมทางสุขภาพและการกีฬา สู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน
โครงการราชาวดีเบ่งบานสู้มวลชน
โครงการจัดแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา


หน้าที่ :