มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการศึกษาดูงานหลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
โครงการ “ฝึกประสบการณ์การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนอกสถานที่”
กิจกรรมฝึกปฏิบัติติดตั้งนั่งร้าน การทำงานบนที่สูงและสถานที่อับอากาศ
การเป็นผู้นำสังคมด้านสุขภาพ โดยเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ ทั้งการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
โครงการ วิถีชีวิต วิถีสุขภาวะ ในชุมชนที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
การจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน สำหรับนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
โครงการ“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวตำบลโคกชะงาย”
โครงการวิจัยและนวัฒกรรมทางสุขภาพและการกีฬา สู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน
โครงการราชาวดีเบ่งบานสู้มวลชน
โครงการจัดแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
โครงการก้าวย่างสู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559
ประชุมเจรจาความร่าวมมือทางวิชาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาสู่ความร่วมมือทางด้านวิจัย
โครงการศึกษาเรียนรู้งานวิจัยการพัฒนาศักยภาพพืชภูมิปัญญาริมน้ำเพื่อสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนลุ่มน้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง
รดน้ำผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์
พิธีส่งมอบงานตามวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา


หน้าที่ :