มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นิสิตใหม่ 2561
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิต พื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรม TR Rock Hill
โครงการสร้างความรู้และความเข้าใจตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร และคณะฯ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบสัมภาษณ์และรับรายงานตัวฯ รอบที่ 4 Admissions คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ โรงแรม Vic 3 Bangkok
เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการ ICT สัญจร สำนักคอมพิวเตอร์ ณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพและการกีฬาสู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน ประจำปี 2561
โครงการราชาวดีเบ่งบานสู้มวลชน ปีกาศึกษา 2561
ปฐมนิเทศนิเทศนิสิตที่จะออกเดินทางไปฝึกประสบการณ์
คณะจากสำนักงบประมาณฯเข้าตรวจเยี่ยมอาคารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการ
กิจกรรมไหว้ครู
โครงการการจัดการความรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ศึกษาดูงานทางด้านกระบวนการผลิตและการประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม ณ โรงงาน แปรรูปไก่พัทลุง จำกัด
ฝึกปฏิบัติการประเมินอันตรายจากการปฏิบัติงานและการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและประเมินพื้นที่เพื่อจัดทำกิจกรรม 5 ส
โครงการศึกษาดูงานพิษวิทยาและการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”


หน้าที่ :