มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
วสก.ต้อนรับครณะครูโครงการ
บรรยากาศพิธีเปิด การประชุม สนสท. ครั้งที่ 2/2561
กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
โครงการ อบรม Office Syndrome
โครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน
กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
ราชาวดีเกมส์ 61
Thai Traditional Medicine
โครงการ วันไหว้ครู 2561
โครการ "ไทยแลนด์ 4.0 : สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นิสิตใหม่ 2561
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิต พื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรม TR Rock Hill
โครงการสร้างความรู้และความเข้าใจตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร และคณะฯ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบสัมภาษณ์และรับรายงานตัวฯ รอบที่ 4 Admissions คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ โรงแรม Vic 3 Bangkok
เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการ ICT สัญจร สำนักคอมพิวเตอร์ ณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา


หน้าที่ :