มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
[นิสิต/นักเรียนมัธยมปลาย] เชิญชวนนิสิตและนักเรียนมัธยมตอนปลายเข้าร่วมการประกวดสุทรพจน์ภาษาอังกฤษในการประชุมระดับชาติและนาๆชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3
[บุคลากร] แจ้งอัพเดทแบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรล่าสุด
[บุคลากร] ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ OKRs
[นิสิต] เรียนเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3-4 สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสอบวัดสมรรถนะทักษะสากลของนิสิต : TOEIC
[นิสิต] แจ้งนิสิตเข้าร่วมฉีดวัคซีน โรคหัด-หัดเยอรมัน
[ทั่วไป] รับนิสิต ปีการศึกษา 2563 ตามระบบ TCAS
[บุคลากร] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับหลักสูตร 2562
[นิสิตและบุคลากร] ขอเชิญร่วมงานประชุม The 2nd International Seminar and Innovation Conpetition on Physical Education and Sport
[บุคลากร] ขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมจัดทำวารสารวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
[บุคลากร] ขอเชิญชวนบุคลากรตอบแบบสำรวจความต้องการของบุคลากร
[ทั่วไป] แผนการรับนิสิต TCAS ปี 63
[บุคลากร] รายงานผลการสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer)
[ทั่วไป] กำหนดการ กิจกรรมวันครบรอบ 20 ปี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
[ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
[ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562
[บุคลากร] แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
[บุคลากร] แจ้งข้อมูลการจัดโครงการ/กิจกรรมของคณะ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
[บุคลากร] ประกาศแบบข้อตกลง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
[บุคลากร] ซ้กซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำสำนักงาน (กรณีบุคลากรประจำสำนักงานลา)
[ศิษย์เก่า] ขอเชิญชวนศิษย์เก่าตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลศิษย์เก่า


หน้าที่ :