มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ความภาคภูมิใจ  กลับหน้าหลัก
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัย
[บุคลากร] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. ดุษณีย์ สุวรรณคง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
[บุคลากร] ขอแแสดงความยินดีกับคุณขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ


หน้าที่ :