มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ความภาคภูมิใจ  กลับหน้าหลัก
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยภายใต้ทุนมูลฐาน
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและคณาจารย์คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน คุณอรนุช กำเนิดมณี
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยะนุช สุวรรณรัตน์
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
[ศิษย์เก่า] ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกๆท่านสำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
[อาจารย์] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธราภรณ์ สุนทร
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลชมเชย
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ขอแสดงความยินดีกับกับอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
[นิสิต/อาจารย์] ขอแสดงความยินดีกับ ณัฐสิทธิ์ สองเมือง และ ผศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับ ชลลดา เจนยาคม
[ศิษย์เก่า] ขอแสดงความยินดีกับนายอิทธิพงษ์ อ่อนแก้ว
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่4
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับ นายชุติพนธ์ ชูชนะ และ นายนรไชย สามแก้ว


หน้าที่ :