มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ความภาคภูมิใจ  กลับหน้าหลัก
[ศิษย์เก่า] ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกๆท่านสำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
[อาจารย์] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธราภรณ์ สุนทร
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลชมเชย
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ขอแสดงความยินดีกับกับอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
[นิสิต/อาจารย์] ขอแสดงความยินดีกับ ณัฐสิทธิ์ สองเมือง และ ผศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับ ชลลดา เจนยาคม
[ศิษย์เก่า] ขอแสดงความยินดีกับนายอิทธิพงษ์ อ่อนแก้ว
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่4
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับ นายชุติพนธ์ ชูชนะ และ นายนรไชย สามแก้ว
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัย
[บุคลากร] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. ดุษณีย์ สุวรรณคง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
[บุคลากร] ขอแแสดงความยินดีกับคุณขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ


หน้าที่ :