คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ระบบสารสนเทศ
ภารกิจคณบดี
ปฏิทินภาพรวม ประจำปี พ.ศ. 2565
ระบบติดตามการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
ประสิทธิผลการรับนิสิต ตามระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565
อัตราการคงอยู่นิสิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2561-2565
ประสิทธิผลการรับนิสิต ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2565 (4 ปีย้อนหลัง)
สถิตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2565
ข้อมูลนิสิต คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565 (ชั้นปีที่ 1 - 4) จำแนกตามภูมิลำเนา
ระบบสารสนเทศภายในคณะฯ
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 
สถิตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 กลับหน้าหลัก