คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ดาวน์โหลด
งานบริการการศึกษา
งานบุคคล
งานการเงินและพัสดุ
งานธุรการ
งานบริหาร
งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
งานนโยบายและแผน
แนวปฏิบัติในคณะฯ
งานโสตทัศนศึกษา
งานวิจัย
 
งานบริการการศึกษา กลับหน้าหลัก

แบบฟอร์มต่าง ๆ และผลงานวิชาการ  

แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการจัดทำข้อสอบ

►แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การพิจารณาค่าระดับขั้นออนไลน์ (Google Sheet) : ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์

►แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practic) การพัฒนาแบบฟอร์มออนไลน์ (e-Form) เพื่อสนับสนุนสู่การเป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) : ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ 

►ระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ : ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ 

►ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  : ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ 

►ระดับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีศึกษาคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ : ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์