คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ดาวน์โหลด
งานบุคคล
งานการเงินและพัสดุ
งานธุรการ
งานบริหาร
งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพ
งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต
งานนโยบายและแผน
งานวิจัย
งานโสตทัศนศึกษา
แนวปฏิบัติในคณะฯ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง
 
งานโสตทัศนศึกษา กลับหน้าหลัก

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
  • ขั้นตอนการใช้อุปกรณ์สื่อโสตฯ
  • ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์สื่อโสตฯ
  • ขั้นตอนการบันทึกภาพและวิดีทัศน์การเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ
  • ขั้นตอนการขอใช้ห้องเรียนห้องประชุม 
  • ขั้นตอนการเสนอซื้ออุปกรณ์สื่อโสตฯ
การใช้งานอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในคณะฯ