คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ดาวน์โหลด
งานบุคคล
งานการเงินและพัสดุ
งานธุรการ
งานบริหาร
งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพ
งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต
งานนโยบายและแผน
งานวิจัย
งานโสตทัศนศึกษา
แนวปฏิบัติในคณะฯ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง
 
งานประกันคุณภาพ กลับหน้าหลัก

แผนการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา เอกสารประชุม-มคอ-สกอ- 21สิงหาคม 2562 เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ