คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ติดต่อ
ติดต่อหน่วยงาน
ถาม-ตอบ
ผังเว็บไซต์
แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
ติดต่อหน่วยงาน กลับหน้าหลัก

 
เส้นทางการเดินทาง ด้วย Google Map
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านพร้าว อาเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง 93210 

โทร. 074 - 609613
 

 แผนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง