คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลห้องประชุม
ข้อมูลห้องเรียน
ข้อมูลห้องปฏิบัติการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สถิตินิสิต
ตัวชีวัด ITA
การจัดการความรู้
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลับหน้าหลัก

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านงานบุคคล
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านงานการเงินและพัสดุ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านงานความเสี่ยงและควบคุมภายใน
  : กฎบัตรการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ

- พรบ.มหาวิทยาลัยทักษิณ
- พรบ.กาศึกษาแห่งชาติ
- พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
- พรบ. วิชาชีพการสาธารณสุข
- พรบ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
- พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560