คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลห้องประชุม
ข้อมูลห้องเรียน
ข้อมูลห้องปฏิบัติการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สถิตินิสิต
ตัวชีวัด ITA
การจัดการความรู้
 
ข้อมูลห้องประชุม กลับหน้าหลัก
ห้องประชุมราชาวดี 1  ความจุ 30 ที่นั่ง (ไม่มีระบบการประชุมทางไกล) 
- เจ้าหน้าที่โตทัศนูปกรณ์ นายจิรวัฒน์  ศรีใหม่ มือถือ 082-8314189 โทรภายใน 4105

โสทัศนูปกรณ์ประจำห้อง
- เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน (ชุดประชุม)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องฉายทึบแสง Video presentation :Visual 
- เครื่องฉาย LCD Projector ห้องประชุมราชาวดี 2  ความจุ 80 ที่นั่ง (
ไม่มีระบบการประชุมทางไกล
- เจ้าหน้าที่โตทัศนูปกรณ์ นายจิรวัฒน์  ศรีใหม่ มือถือ 082-8314189 โทรภายใน 4105

โสทัศนูปกรณ์ประจำห้อง
- เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สาย(5 ตัว)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องฉายทึบแสง Video presentation :Visual 
- เครื่องฉาย LCD Projector