คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ค่าใช่จ่ายในการศึกษา
การรับเข้าศึกษา
การเลือกสาขาวิชา
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลห้องประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ปฏิทินการศึกษา กลับหน้าหลัก

ปฏิทินกิจกรรมระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
ปฏิทินกิจกรรม 2561/2

ลำดับ
รายการ
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
1 นิสิตใหม่บันทึกประวัติส่วนตัว 24 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2561
2 ประกาศรายวิชาที่เปิดสอน 11 ธันวาคม 2561 31 กรกฏาคม 2562
3 ลงทะเบียนออนไลน์    
  3.1 คณะอื่นๆ ชั้นปี 3 24/12/2561 26/12/2561
  3.2 คณะอื่นๆ ชั้นปี 4 24/12/2561 26/12/2561
  3.3 คณะอื่นๆ ชั้นปี 1 27/12/2561 30/12/2561
  3.4 คณะอื่นๆ ชั้นปี 2 27/12/2561 30/12/2561
  3.5 คณะอื่นๆ 31/12/2561 31/12/2561
4 ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนออนไลน์ 1 มกราคม 2562 6 มกราคม 2562
5 ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนกรณีพิเศษ (ดำเนินการที่ทะเบียน) 7 มกราคม 2562 14 มกราคม 2562
6 ชำระเงินผ่านธนาคาร 15 มกราคม 2562 21 มกราคม 2562
7 ชำระเงินผ่านหน้าเคาเตอร์(ฝ่ายคลังฯ)โดยเสียค่าปรับ 22 มกราคม 2562 5 เมษายน 2562
8 ช่วงถอนรายวิชา (ติด W) 15 มกราคม 2562 5 เมษายน 2562
9 ช่วงสอบกลางภาค 4 มีนาคม 2562 10 มีนาคม 2562
10 ช่วงสอบปลายภาค 22 เมษายน 2562 5 พฤษภาคม 2562
11 ช่วงส่งผลการเรียน 6 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562
12 ช่วงส่งเกรด I 2 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
13 ช่วงแจ้งสำเร็จการศึกษา 2 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562