คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
ส.บ.สาธารณสุขชุมชน
วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
พท.บ.การแพทย์แผนไทย
ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์
 
กลับหน้าหลัก