คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์
วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
พท.บ.การแพทย์แผนไทย
วท.ม.การจัดการระบบสุขภาพ
ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์
 
วท.ม.การจัดการระบบสุขภาพ กลับหน้าหลัก