คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
พันธกิจ
งานแผนและยุทธศาสตร์
งานบริการวิชาการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานจัดการความรู้
งานวิจัย
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานพัฒนานิสิต
 
งานจัดการความรู้ กลับหน้าหลัก

ถอดบทเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ถอดบทเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ทุกสาขาวิชา)
- ถอดบทเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สาขาวิชาการอพทย์แผนไทย)
- ถอดบทเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สาขาวิชาวทยาศาสตร์การกีฬา)
- ถอดบทเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สาขาวิชาสาธารณสุขสาสตร์)
- ถอดบทเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)