คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
พันธกิจ
งานแผนและยุทธศาสตร์
งานบริการวิชาการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานจัดการความรู้
งานวิจัย
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานพัฒนานิสิต
 
งานบริการวิชาการ กลับหน้าหลัก

การศึกษาผลกระทบจากการให้บริการวิชาการของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ (สำหรับนิสิต)
แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ (สำหรับอาจารย์)
แบบประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ (สำหรับผู้รับบริการวิชาการ)