คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
แนะนำคณะฯ
ประวัติความเป็นมา
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ค่านิยม / อัตลักษณ์
VDO แนะนำคณะฯ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
เพลงประจำคณะฯ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
20th FHSS Anniversary
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 
ประวัติความเป็นมา กลับหน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา


             คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เริ่มดำเนินการเตรียมการจัดตั้งคณะฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 และสามารถเปิดดำเนินการผลิตบัณฑิตหลักสูตรแรก คือ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 2542 ภายใต้ชื่อหน่วยงาน “โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา” โดยเป็นโครงการร่วมมือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จากนั้นคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จึงได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นหน่วยงานใหม่ระดับคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2546 และได้เปิดสอนในหลักสูตรต่อมา คือ หลักสูตร วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยและหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ตามลำดับ รวมทั้งการผลิตมหาบัณฑิต หลักสูตร วท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ และในภาคต้นปีการศึกษา 2556 มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร พท.บ. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย


สีและดอกไม้ประจำคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาสี คือ สีชมพูบานเย็น
 
ดอกไม้ คือ ดอกราชาวดี  #FF0066


ความหมายของดอกราชาวดีช่อสีขาว  บ่งบอกถึงความเป็นหนึ่งเดียว 
ดอกสีขาวเล็กๆ กลิ่นหอม   บ่งบอกถึงบัณฑิตแต่ละคนที่กระจายกันทำหน้าที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมีคุณธรรม