คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
แนะนำคณะฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
ค่านิยม / อัตลักษณ์
VDO แนะนำคณะฯ
เพลงประจำคณะฯ
 
เพลงประจำคณะฯ กลับหน้าหลัก