คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
แนะนำคณะฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
ค่านิยม / อัตลักษณ์
VDO แนะนำคณะฯ
เพลงประจำคณะฯ
 
ประวัติความเป็นมา กลับหน้าหลัก


ชื่อหน่วยงาน
    คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ที่ตั้ง
    มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
    222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

 ประวัติความเป็นมา

            คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เริ่มดำเนินการเตรียมการจัดตั้งคณะฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 และสามารถเปิดดำเนินการผลิตบัณฑิตหลักสูตรแรก คือ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 2542 ภายใต้ชื่อหน่วยงาน “โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา” โดยเป็นโครงการร่วมมือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จากนั้นคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จึงได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นหน่วยงานใหม่ระดับคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2546 และได้เปิดสอนในหลักสูตรต่อมา คือ หลักสูตร วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยและหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ตามลำดับ รวมทั้งการผลิตมหาบัณฑิต หลักสูตร วท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ และในภาคต้นปีการศึกษา 2556 มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร พท.บ. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 สี และดอกไม้ ประจำคณะฯ

สี คือ สีชมพูบานเย็น
 
ดอกไม้ คือ ดอกราชาวดี  #FF0066

“ความหมายดอกราชาวดี”

ช่อสีขาว  บ่งบอกถึงความเป็นหนึ่งเดียว 
ดอกสีขาวเล็กๆ กลิ่นหอม   บ่งบอกถึงบัณฑิตแต่ละคนที่กระจายกันทำหน้าที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมีคุณธรรม


เหตุผลและเป้าหมายของการมีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

- เหตุผล           เพื่อจัดการศึกษาด้านสุขภาพชุมชนและเป็นคณะเริ่มต้นในการริเริ่มสาขาวิชาใหม่และบริการ ทางด้านสุขภาพ

- เป้าหมาย         การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน (Sustainable health development)
 

ระยะเวลา เป้าหมาย

ระยะที่ 1 (10 ปีแรก)

พ.ศ. 2542 - 2552

สาขาทางด้านสุขภาพชุมชนและการกีฬา

-          วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์

-          วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

-          วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 

-          วท.ม.  การจัดการระบบสุขภาพ 

ระยะที่ 2 (10 ปีที่ 2)

พ.ศ. 2553 - 2561

เพิ่มสาขาและบริการที่เน้นการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน

(Sustainable Health Development)

-          พท.บ. (สาขาการแพทย์แผนไทย)

-          การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก

-          ศูนย์ฝึกอบรมและตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

     -          ศูนย์กีฬา ออกกำลังกาย และนันทนาการ Sports, Exercise, and Recreation Center (SEA-RC)

ระยะที่ 3 (10 ปีที่ 3)

พ.ศ. 2562 - 2572

ขยายการจัดการศึกษาและศูนย์บริการด้านสุขภาพ

-          ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly Care Center)

-          หน่วย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านสุขภาพและการกีฬา

-          การจัดการศึกษาระดับนานาชาติ


วัตถุประสงค์
๑)  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาการสุขภาพและการกีฬาที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
มีทักษะในวิชาชีพ                                                                      

๒)  ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

๓)  บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพและสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค 
การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                              

๔) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งด้านกีฬาและนันทนาการ

หลักสูตรที่เปิดสอน 

หลักสูตร ปีที่เปิดหลักสูตร ได้มาตรฐานหลักสูตร
เปิด ปรับปรุง TQF พ.ศ. 2554
ระดับปริญญาตรี  
 - วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 2542 2555  
 - วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546 2554  
 - วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 2548 2554  
 - พท.บ. การแพทย์แผนไทย 2556    
ระดับปริญญาโท  
 - วท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ  2549 2554