คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
แนะนำคณะฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ประวัติความเป็นมา
ค่านิยม / อัตลักษณ์
VDO แนะนำคณะฯ
เพลงประจำคณะฯ
 
ประวัติความเป็นมา กลับหน้าหลัก


ชื่อหน่วยงาน
    คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ที่ตั้ง
    มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
    222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

 ประวัติความเป็นมา

            คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เริ่มดำเนินการเตรียมการจัดตั้งคณะฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 และสามารถเปิดดำเนินการผลิตบัณฑิตหลักสูตรแรก คือ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 2542 ภายใต้ชื่อหน่วยงาน “โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา” โดยเป็นโครงการร่วมมือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จากนั้นคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จึงได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นหน่วยงานใหม่ระดับคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2546 และได้เปิดสอนในหลักสูตรต่อมา คือ หลักสูตร วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยและหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ตามลำดับ รวมทั้งการผลิตมหาบัณฑิต หลักสูตร วท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ และในภาคต้นปีการศึกษา 2556 มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร พท.บ. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 สี และดอกไม้ ประจำคณะฯ

สี คือ สีชมพูบานเย็น
ดอกไม้ คือ ดอกราชาวดี

“ความหมายดอกราชาวดี”

ช่อสีขาว  บ่งบอกถึงความเป็นหนึ่งเดียว 
ดอกสีขาวเล็กๆ กลิ่นหอม   บ่งบอกถึงบัณฑิตแต่ละคนที่กระจายกันทำหน้าที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมีคุณธรรม


เหตุผลและเป้าหมายของการมีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

- เหตุผล           เพื่อจัดการศึกษาด้านสุขภาพชุมชนและเป็นคณะเริ่มต้นในการริเริ่มสาขาวิชาใหม่และบริการ ทางด้านสุขภาพ

- เป้าหมาย         การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน (Sustainable health development)
 

ระยะเวลา เป้าหมาย

ระยะที่ 1 (10 ปีแรก)

พ.ศ. 2542 - 2552

สาขาทางด้านสุขภาพชุมชนและการกีฬา

-          วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์

-          วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

-          วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 

-          วท.ม.  การจัดการระบบสุขภาพ 

ระยะที่ 2 (10 ปีที่ 2)

พ.ศ. 2553 - 2561

เพิ่มสาขาและบริการที่เน้นการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน

(Sustainable Health Development)

-          พท.บ. (สาขาการแพทย์แผนไทย)

-          การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก

-          ศูนย์ฝึกอบรมและตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

     -          ศูนย์กีฬา ออกกำลังกาย และนันทนาการ Sports, Exercise, and Recreation Center (SEA-RC)

ระยะที่ 3 (10 ปีที่ 3)

พ.ศ. 2562 - 2572

ขยายการจัดการศึกษาและศูนย์บริการด้านสุขภาพ

-          ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly Care Center)

-          หน่วย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านสุขภาพและการกีฬา

-          การจัดการศึกษาระดับนานาชาติ


วัตถุประสงค์
๑)  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาการสุขภาพและการกีฬาที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
มีทักษะในวิชาชีพ                                                                      

๒)  ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

๓)  บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพและสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค 
การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                              

๔) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งด้านกีฬาและนันทนาการ

หลักสูตรที่เปิดสอน 

หลักสูตร ปีที่เปิดหลักสูตร ได้มาตรฐานหลักสูตร
เปิด ปรับปรุง TQF พ.ศ. 2554
ระดับปริญญาตรี  
 - วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 2542 2555  
 - วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546 2554  
 - วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 2548 2554  
 - พท.บ. การแพทย์แผนไทย 2556    
ระดับปริญญาโท  
 - วท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ  2549 2554