คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
แนะนำคณะฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ค่านิยม / อัตลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
เพลงประจำคณะฯ
VDO แนะนำคณะฯ
20th FHSS Anniversary
 
ประวัติความเป็นมา กลับหน้าหลัก


ชื่อหน่วยงาน
    คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ที่ตั้ง
    มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
    222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

 ประวัติความเป็นมา

            คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เริ่มดำเนินการเตรียมการจัดตั้งคณะฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 และสามารถเปิดดำเนินการผลิตบัณฑิตหลักสูตรแรก คือ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 2542 ภายใต้ชื่อหน่วยงาน “โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา” โดยเป็นโครงการร่วมมือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จากนั้นคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จึงได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นหน่วยงานใหม่ระดับคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2546 และได้เปิดสอนในหลักสูตรต่อมา คือ หลักสูตร วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยและหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ตามลำดับ รวมทั้งการผลิตมหาบัณฑิต หลักสูตร วท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ และในภาคต้นปีการศึกษา 2556 มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร พท.บ. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 สี และดอกไม้ ประจำคณะฯ

สี คือ สีชมพูบานเย็น
 
ดอกไม้ คือ ดอกราชาวดี  #FF0066

“ความหมายดอกราชาวดี”

ช่อสีขาว  บ่งบอกถึงความเป็นหนึ่งเดียว 
ดอกสีขาวเล็กๆ กลิ่นหอม   บ่งบอกถึงบัณฑิตแต่ละคนที่กระจายกันทำหน้าที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมีคุณธรรม