คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
แนะนำคณะฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
ค่านิยม / อัตลักษณ์
VDO แนะนำคณะฯ
เพลงประจำคณะฯ
 
ค่านิยม / อัตลักษณ์ กลับหน้าหลัก

อัตลักษณ์

เป็นคนดี รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และทักษะสากล เทิดค่าศิลปะและวัฒนธรรม

ค่านิยมร่วม

คารวะ (Respect) ปัญญา (Wisdom) สามัคคี (Unity) มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented) มีความคุ้มค่า (Worthiness) นำพาสังคม (Social Responsibility)