คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
แนะนำคณะฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ค่านิยม / อัตลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
เพลงประจำคณะฯ
VDO แนะนำคณะฯ
20th FHSS Anniversary
 
ค่านิยม / อัตลักษณ์ กลับหน้าหลัก

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ

ค่านิยมร่วม

สร้างสรรค์  สามัคคี  มุ่งผลลัพธ์ที่ดี  มีความคุ้มค่า  นำพาสังคม