คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
แนะนำคณะฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ค่านิยม / อัตลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
เพลงประจำคณะฯ
VDO แนะนำคณะฯ
20th FHSS Anniversary
 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ กลับหน้าหลัก

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำทักษะปฏิบัติ พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำด้านวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เน้นชุมชนเป็นฐาน
บูรณาการวิชาการ และภูมิปัญญา เพื่อสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน