คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บุคลากร-อาจารย์
ข่าวสารบุคลากร (COVID-19)
คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศภายในคณะฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ กลับหน้าหลัก

|| แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานคณะ

  คำชี้แจง
  1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ในปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563
  2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
  1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีการให้บริการของสำนักงานคณะฯ
  3) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการ
  3. แบบสอบถามฉบับนี้ ใช้สำหรับเพื่อปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานคณะฯ เท่านั้น การสอบแบบสอบถามนี้ จะไม่มีผล กระทบต่อท่านแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ต่อไป
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
 • เริ่มตอบแบบสำรวจ
  คำชี้แจง
  1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ในปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563
  2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
  1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีการให้บริการของสำนักงานคณะฯ
  3) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการ
  3. แบบสอบถามฉบับนี้ ใช้สำหรับเพื่อปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานคณะฯ เท่านั้น การสอบแบบสอบถามนี้ จะไม่มีผล กระทบต่อท่านแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ต่อไป
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
 • เริ่มตอบแบบสำรวจ

|| ผลประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานคณะฯ