คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บุคลากร-อาจารย์
ข่าวสารบุคลากร (COVID-19)
คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศภายในคณะฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลับหน้าหลัก

คู่มือการปฏิบัติงาน

กระบวนการผลิตและจัดพิมพ์แบบทดสอบ
รายละเดียดมีดังนี้
   - กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา นายขจรศัดิ์  เพ็ชรัตน์

การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการใช้โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพสำหรับการสอบและการบริการวิชาการ
รายละเดียดมีดังนี้
   - นักวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ นายติณณ สุวรรณคีรี

กระบวนการผลิตและจัดพิมพ์แบบทดสอบ
รายละเดียดมีดังนี้
   - กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา นายขจรศัดิ์  เพ็ชรัตน์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

งานการเงิน
รายละเดียดมีดังนี้
   - ขั้นตอนและแผนผังทางเดินเอกสารในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
   - ขั้นตอนและแผนผังทางเดินเอกสารการยืมเงินทดรองราชการ
   - ขั้นตอนการออกใบเสร็จและการนาส่งเงิน
   - ขั้นตอนการการจัดทาหน้างบการเบิกจ่าย
   - ขั้นตอนการคืนเงินยืมทดรองราชการ

งานบุคคล
รายละเดียดมีดังนี้
   - ขั้นตอนการลาป่วย
   - ขั้นตอนการลากิจ
   - ขั้นตอนการลาคลอดบุตร
   - ขั้นตอนลาพักผ่อน
   - ขั้นตอนลาอุปสมบท
   - ขั้นตอนการลาออก
   - ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองของบุคลากร

งานพัสดุ

รายละเดียดมีดังนี้
   - ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ
   - ขั้นตอนการจัดจ้าง
   - ขั้นตอนการเช่า
   - ขั้นตอนการยืมพัสดุ
   - ขั้นตอนการเบิกพัสดุ

งานบริการ
รายละเดียดมีดังนี้
   - ขั้นตอนการเปิดประตูอาคารพร้อมเปิดอุปกรณ์
    - ขั้นตอนการเปิดประตูอาคารพร้อมเปิดอุปกรณ์
    - ขั้นตอนการบริการถ่ายเอกสาร
    - ขั้นตอนการซ่อมครุภัณฑ์เบื้องต้น

งานโสตทัศนศึกษา
รายละเดียดมีดังนี้
   - ขั้นตอนการยืม-คืน วัสดุโสตทัศนูปกรณ์
   - ขั้นตอนการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
   - ขั้นตอนการขอจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ

งานวิจัย / งานประกันคุณภาพ / งานประชาสัมพันธ์
รายละเดียดมีดังนี้
   - ขั้นตอนการขอรับค่าตอบแทนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ
   - ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้
   - ขั้นตอนการการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานระดับหลักสูตร
   - ขั้นตอนการจัดส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
   - ขั้นตอนการใช้งานในระบบฐานข้อมูลการประกัน

งานพัฒนานิสิต
รายละเดียดมีดังนี้
   - ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติการจัดโครงการคณะกรรมการ
   - ขั้นตอนการเสนอรายงานผลโครงการ คณะกรรมการสโมสรนิสิต
   - ขั้นตอนการจัดเตรียมงานการจัดโครงการ (กรณีโครงการจัด 1 วัน)
   - ขั้นตอนการจัดเตรียมงานการจัดโครงการ

งานสารบรรณ
- ทะเบียนรับหนังสือภายใน
- ทะเบียนส่งหนังสือภายใน
- ทะเบียนรับหนังสือภายนอก
- ทะเบียนส่งหนังสือภายนอก

งานนโยบายและแผน
รายละเดียดมีดังนี้
   - ขั้นตอนการขอปรับแผน-อำนาจคณบดี

   - ขั้นตอนการขอปรับแผน-อำนาจคณะกรรมการประจำคณะ 
   - ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
   - ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
   - ขั้นตอนการขอยกเลิกโครงการ
   - ขั้นตอนการรายงานผลการจัดโครงการ 
   - ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

งานนักวิชาการ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเดียดมีดังนี้
   - 
ขั้นตอนพิจารณาแผนการศึกษา ประจาภาคการศึกษา
   - ขั้นตอนการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   - ขั้นตอนการเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
   - ขั้นตอนการพิจารณาและจัดส่งค่าระดับคะแนน
   - ขั้นตอนประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

งานนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายละเดียดมีดังนี้
   - ขั้นตอน
การเตรียมการสอนรายวิชาปฏิบัติของนักวิทยาศาสตร์
   - ขั้นตอนการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
   - ขั้นตอนการเบิก/ยืม อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
   - ขั้นตอนารคืนอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
   - ขั้นตอนการจัดทาคู่มือการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์

งานนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รายละเดียดมีดังนี้
   - 
ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ด้วยตนเอง ในรายวิชาการบำบัดโรคเบื้องต้น
   - ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติทางการ 
แพทย์ด้วยตนเองในรายวิชาการบำบัดโรคเบื้องต้น
   - ขั้นตอนการการยืม – คืน อุปกรณ์
   - ขั้นตอนการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองฯ
   - ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์ฯ
   - ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเครื่องมือ/อุปกรณ์  
   - ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์ฯ


งานนักวิชาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รายละเดียดมีดังนี้
   - 
ขั้นตอนการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
   - ขั้นตอนการแต่งตั้งตั้งกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร
   - ขั้นตอนการการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ 
(โครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยง)
   - ขั้นตอนการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   - ขั้นตอนปการส่งค่าระดับคะแนน

งานนักวิชาชีพ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
รายละเดียดมีดังนี้
    - ขั้นตอน การรับผู้ป่วยเข้า 
    - ขั้นตอน เรื่องการอบสมุนไพร
    - ขั้นตอน การตรวจเช็คอุปกรณ์การแพทย์ 
    - ขั้นตอน การสั่งซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 
    - ขั้นตอน การนวดบำบัด
    - ขั้นตอน การเตรียมอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทย