คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร / บุคลากร
ผู้บริหาร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะฯ
 
สำนักงานคณะฯ กลับหน้าหลัก

นางสาววิภาวรรณ  อ่อนประเสริฐ
 หัวหน้าสำนักงาน
 เบอร์โทรศัพท์ : 4102
 E-mail : k_vexva@hotmail.com
 รายละเอียดเพิ่มเติม >>

   
 นางสาวอุทัยวรรณ  สุทธิพงศ์    นางสาวสุกลกาญจน์  กรรณราย  
  ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหาร     ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหาร  
เบอร์โทรศัพท์ : 4101   เบอร์โทรศัพท์ : 4104  
 E-mail : jazzy_thaksin@hotmail.com    E-mail : sukolkan_@hotmail.com  
 รายละเอียดเพิ่มเติม >>    รายละเอียดเพิ่มเติม >>  


นายขจรศักดิ์  เพ็ชรรัตน์ นางขวัญตา  เพ็ชรรัตน์ นางจุไรรัตน์  เลาแก้วหนู นางสาวอำภา  มุณีฉิม
ตำแหน่ง :  นักวิชาการ  ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหาร  ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหาร
เบอร์โทรศัพท์ : 4106 เบอร์โทรศัพท์ : 4107 เบอร์โทรศัพท์ : 4108 เบอร์โทรศัพท์ : 4109
 E-mail : john_thaksin@hotmail.com  E-mail : ta_kwan@yahoo.com  E-mail : tom_0709@hotmail.com  E-mail : sky-wind@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>


นางเสาวลักษณ์  ขาวเมือง นางสาวขวัญใจ  ณ ไพรี นายสมหมาย  คงนวล นางสาวสุจินดา  สุขรุ่ง
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหาร  ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่พัสดุ  ตำแหน่ง :  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการ  ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหาร
เบอร์โทรศัพท์ : 4110 เบอร์โทรศัพท์ : 4111 เบอร์โทรศัพท์ : 4112 เบอร์โทรศัพท์ : 4113
E-mail : tang_law63@hotmail.com E-mail : kwanjai-2554@hotmail.com E-mail : sommay.one@gmail.com E-mail : sujindapai3031@outlook.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>


Ms.Jasmi นางสาวอรณี  ศรียา นางสิรินทร  ทองต้ง นางสาววรินทร์ทิพย์  ชูช่วย
 ตำแหน่ง :  นักวิชาการ  ตำแหน่ง :  นักวิชาชีพ  ตำแหน่ง :  นักวิชาการ  ตำแหน่ง :  นักวิชาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ : 4115 เบอร์โทรศัพท์ : 4200 เบอร์โทรศัพท์ : 4203 เบอร์โทรศัพท์ : 4303
E-mail : jasmi.bakri@gmil.com E-mail : sriya_ph451@hotmail.com E-mail : sirinthon2x@gmail.com E-mail : sommaichu@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>


   
นางสาวอรนุช  อิสระ นายติณณ  สุวรรณคีรี  นายวิทวัส หมาดอี  นายจิรวัฒน์  ศรีใหม่
 ตำแหน่ง :  นักวิชาการ  ตำแหน่ง :  นักวิชาชีพ   ตำแหน่ง :  นักวิชาชีพ   ตำแหน่ง :  นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 4306 เบอร์โทรศัพท์ : 4403  เบอร์โทรศัพท์ : 4204  เบอร์โทรศัพท์ : 4105
E-mail : dek_sond19@hotmail.com E-mail : girlhiger@gmail.com  E-mail :  E-mail : jirawat.srimai@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>  รายละเอียดเพิ่มเติม >>  รายละเอียดเพิ่มเติม >>