คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร / บุคลากร
ผู้บริหาร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะฯ
 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย กลับหน้าหลัก

Denim Jeans

ผศ.ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา

ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 4601
 kusumarn.n@hotmail.com

Denim Jeans

นางสาวปิยะนุช สุวรรณรัตน์

อาจารย์

 4602
 Piyanuch.s@tsu.ac.th

Denim Jeans

นางสาวชวนชม ขุนเอียด

อาจารย์

 4603
 chuanchom.kh@gmail.com

Denim Jeans

นางสาวศิริรัตน์ ศรีรักษา

อาจารย์

 4604
 anisra_orm@hotmail.com

Denim Jeans

นางสาวสุกาญจนา กำลังมาก

อาจารย์

 -
 sukanjana.tsu@gmail.com

Denim Jeans

นางสาวนิดา นุ้ยเด็น

อาจารย์

 -
 nida_nuiden@hotmail.com