คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร / บุคลากร
ผู้บริหาร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะฯ
 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย กลับหน้าหลัก

ผศ.ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา
ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 เบอร์โทรศัพท์ : 4601
 E-mail : kusumarn.n@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม


 
ว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร บรรจงเมือง  นางสาวชวนชม ขุนเอียด  นางสาวศิริรัตน์ ศรีรักษา  นางสาวสุกาญจนา กำลังมาก
 ตำแหน่ง :  อาจารย์  ตำแหน่ง :  อาจารย์  ตำแหน่ง :  อาจารย์  ตำแหน่ง :  อาจารย์
 เบอร์โทรศัพท์ : 4004  เบอร์โทรศัพท์ : 4603  เบอร์โทรศัพท์ : 4604  เบอร์โทรศัพท์ : 
 E-mail : bug_ipod@hotmail.com

 E-mail : chuanchom.kh@gmail.com

 E-mail : anisra_orm@hotmail.com

 E-mail : sukanjana.tsu@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม


     
นางสาวนิดา นุ้ยเด็น นางสาวปิยะนุช สุวรรณรัตน์    
 ตำแหน่ง :  อาจารย์  ตำแหน่ง :  อาจารย์    
เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรศัพท์ : 4602    
E-mail : nida_nuiden@hotmail.com

E-mail : Piyanuch.s@tsu.ac.th

   
รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม