คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร / บุคลากร
ผู้บริหาร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะฯ
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา กลับหน้าหลัก

Denim Jeans

นายศราวุธ อินทราพงษ์

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 4400
 intra111@hotmail.com

Denim Jeans

ดร.ชำนาญ ชินสีห์

อาจารย์

 4001
 chamnan21@hotmail.com

Denim Jeans

ดร.วิทยา เหมพันธ์

อาจารย์

 4404
 witthaya@tsu.ac.th

Denim Jeans

นายดุษิต พรหมอ่อน

อาจารย์

 4401
 toon2523@hotmail.com

Denim Jeans

นางสาวกฤตยา เพชรจันทร์

อาจารย์

 4402
 krittaya1118@gmail.com

 
Denim Jeans

ดร.เพ็ญพักต์ หนูผุด

อาจารย์

 4402
 pen_7777@hotmail.com