คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร / บุคลากร
ผู้บริหาร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะฯ
 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลับหน้าหลัก

ดร. สุปานดี  มณีโลกย์
ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบอร์โทรศัพท์ :4308
 E-mail : supandee_m@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
นางสาวธนวรรณ บัวเจริญ   นางสาววันเพ็ญ ทองสุข  นายธนาวัฒน์ รักกมล ดร. สุภาพร เมฆสวี
 ตำแหน่ง :  อาจารย์  ตำแหน่ง :  อาจารย์  ตำแหน่ง :  อาจารย์  ตำแหน่ง :  อาจารย์
 เบอร์โทรศัพท์ : 4305  เบอร์โทรศัพท์ : 4301  เบอร์โทรศัพท์ : 4302  เบอร์โทรศัพท์ : 4003
 E-mail : than_thanawan@hotmail.com 

 E-mail :

 E-mail : toon25236@hotmail.com

 Email : smeksawi@yahoo.com

รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม


       
 นางสาวธิติมา ณ สงขลา นายสุธีร์  อินทร์รักษา   ผศ.ดร. โสมศิริ เดชารัตน์  
 ตำแหน่ง :  อาจารย์   ตำแหน่ง :  อาจารย์  ตำแหน่ง :  อาจารย์   
 เบอร์โทรศัพท์ :  เบอร์โทรศัพท์ : 4307  เบอร์โทรศัพท์ : 4304  
 E-mail : nasongkhla8436@hotmail.com

 E-mail : juk007@hotmail.com

E-mail : somsiri_9@hotmail.com

 
รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม