คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร / บุคลากร
ผู้บริหาร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะฯ
 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลับหน้าหลัก

Denim Jeans

ดร.สุปานดี มณีโลกย์

(Ph.D in Chemical Enginneering and Advanced Materials)

ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 4308
 supandee_m@hotmail.com

Denim Jeans

นางสาวธนวรรณ บัวเจริญ

อาจารย์

 4305
 than_thanawan@hotmail.com

Denim Jeans

นางสาววันเพ็ญ ทองสุข

อาจารย์

 4301
 รอข้อมูล

Denim Jeans

นายธนาวัตน์ รักกมล

อาจารย์

 -
 toon2523@hotmail.com

Denim Jeans

ดร.สุภาพร เมฆสวี

อาจารย์

 4003
 smeksawi@yahoo.com

Denim Jeans

นายสุธีร์ อินทร์รักษา

อาจารย์

 4307
 juk007@hotmail.com

Denim Jeans

ผศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์

อาจารย์

 4305
 somsiri_9@hotmail.com

 
Denim Jeans

นางสาวธิติมา ณ สงขลา

อาจารย์

 4305
 tnasongkhla8436@hotmail.com