คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร / บุคลากร
ผู้บริหาร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะฯ
 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลับหน้าหลัก

นางเสาวนีย์ โปษกะบุตร
ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 4212
E-mail : saowanee_jaa@yahoo.com

รายละเอียดเพิ่มเติม


ผศ. เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์ นางพิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก
ตำแหน่ง :  อาจารย์ ตำแหน่ง :  อาจารย์ ตำแหน่ง :  อาจารย์ ตำแหน่ง :  อาจารย์
เบอร์โทรศัพ : 4000 เบอร์โทรศัพท์ : 4216 เบอร์โทรศัพท์ : 4208 เบอร์โทรศัพท์ : 4201
E-mail : rchaowalak@hotmail.co.th

E-mail : kwallapa@tsu.ac.th

E-mail : lop_di@yahoo.com

E-mail : ppiriyalux@tsu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง ดร. จารุรัตน์ ปัญโญ นางสาวปัทมา รักเกื้อ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ ตำแหน่ง :  อาจารย์ ตำแหน่ง :  อาจารย์ ตำแหน่ง :  อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ : 4217 บอร์โทรศัพท์ : 4002 เบอร์โทรศัพท์ : 4004 เบอร์โทรศัพท์ : 4211
E-mail : bchaimay@gmail.com

E-mail : dusanee.s@tsu.ac.th 

E-mail :

E-mail : bowbaralee@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม


ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช นางสาวสุตตมา สุวรรณมณี นางสาวชไมพร ทองเพชร นายบุญเรือง ขาวนวล
ตำแหน่ง :  อาจารย์ ตำแหน่ง :  อาจารย์  ตำแหน่ง :  อาจารย์ (ล่าศึกษาต่อ) ตำแหน่ง :  อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ : 4209 เบอร์โทรศัพท์ :  เบอร์โทรศัพท์ :  เบอร์โทรศัพท์ : 4214
E-mail : sworadet@gmail.com

E-mail : suttsuwan86@gmail.com

E-mail : c.thongphet@gmail.com

E-mail :

รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม


   
นางสาววิชชาดา สิมลา นายตั้ม  บุญรอด     
ตำแหน่ง :  อาจารย์  ตำแหน่ง :  อาจารย์    
เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรศัพท์ :    
E-mail :

E-mail :

   
รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม