คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ผู้บริหาร / บุคลากร
ผู้บริหาร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะฯ
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

Person

ผศ.เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร

คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

เบอร์โทรศัพท์ : 4000

E-mail : rchaowalak@hotmail.co.th

Person

ดร.ชำนาญ ชินสีห์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานิสิต

เบอร์โทรศัพท์ : 4001

E-mail : chamnan21@hotmail.com

Person

ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง

รองคณบดีฝ่่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

เบอร์โทรศัพท์ : 4002

E-mail : dusanee.s@tsu.ac.th

Person

ดร.สุภาพร เมฆสวี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ : 4003

E-mail : smeksawi@yahoo.com

Person

ดร.จารุรัตน์ ปัญโญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เบอร์โทรศัพท์ : 4004

E-mail : jaru_ruk@hotmail.com