คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
     
 
พันธกิจ
งานแผนและยุทธศาสตร์
งานบริการวิชาการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานจัดการความรู้
งานวิจัย
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานพัฒนานิสิต
 
พันธกิจ กลับหน้าหลัก
    งานพัฒนานิสิต  
ไม่พบข้อมูล
-->