คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.ย.64 ถึงวันที่ 29 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ“ถอดบทเรียน ประสบการณ์วิกฤติโควิด 19 สู่การจัดการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังในโรงงานอุตสาหกรรม”
 
     
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงได้จัดโครงการ“ถอดบทเรียน ประสบการณ์วิกฤติโควิด 19 สู่การจัดการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังในโรงงานอุตสาหกรรม” วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.-12.00 น.วิทยากร โดยมี ศ.ดร.น.พ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา