คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 เม.ย.65 ถึงวันที่ 21 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม
 
     
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ทีมผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ร่วมกับ นายอำพล แก้วเกื้อ นายธำรงค์ หิรัญโยดม ทีมผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมราชาวดี 2 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงและผ่านการประชุมออนไลน์ CISCO WEBEX MEETING
     ด้วยคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม ตกลงร่วมมือกันในการพัฒนากำลังคน อันหมายรวมถึงนิสิต บุคลากรของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสังคมทางสุขภาพและการกีฬาและองค์ความรู้อื่นๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อร่วมบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ร่วมกันในอนาคตอย่างแน่นอน