คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 21 เม.ย.65 ถึงวันที่ 21 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและคณาจารย์คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 
     
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและคณาจารย์คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Advances in Health Sciences Research
Index : ATLANTIS PRESS
Accepted Date : January, 2022