คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 21 เม.ย.65 ถึงวันที่ 21 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
     
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน Conference Proceedings งาน "การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565" รูปแบบ ONLINE ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมสังคม ยุค Next Normal"