คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 8 เม.ย.65 ถึงวันที่ 8 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
     
 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงาน/ผลงาน "สหกิจศึกษา" ประจำปี การศึกษา 2564 รายละเอียดดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศ ชื่อผลงาน "โครงการลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ท่าทางในการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา"

รางวัลรองชนะเลิศ ชื่อผลงาน "ตรวจวัดแสงสว่างพื้นที่การทำงานและประเมินสมรรถภาพการมองเห็นในกลุ่มพนักงานสำนักงาน"

รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน "โครงการรณรงค์ การลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ณ บริษัท มาสเตอร์ พาราวู้ด จำกัด"