คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 28 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการ YOUNG SMART TSU 2022