คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ผลงานวิจัย
เริ่มแสดง :: 15 ก.ย.64 ถึงวันที่ 15 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ ปีการศึกษา 2563 ] รองเท้าเมล็ดปาล์ม ลดอาการเท้าชาในผู้ป่วยเบาหวาน
 
     


 รองเท้าเมล็ดปาล์ม ลดอาการเท้าชาในผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ประดิษฐ์ : ดาราพร คงทอง, ธนัชชา พูดเพราะ, เบญจวรรณ อำพะมะ, วรมน แก้วสังข์, สริดา บุญจันทร์, อัมพกา พร้อมมูล , วีรวุฒิ แนบเพชร, และกุสุมาลย์ น้อยผา. (2564).

 เลขที่คำขอจดอนุสิทธบัตร : 2103000374