คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ผลงานวิจัย
เริ่มแสดง :: 15 ก.ย.64 ถึงวันที่ 15 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ ปีการศึกษา 2563 ] สูตรเจลสมุนไพรจากลูกประคบและกรรมวิธีการผลิต
 
     


 สูตรเจลสมุนไพรจากลูกประคบและกรรมวิธีการผลิต.

ผู้ประดิษฐ์ : ตัสนีม โปะสุรี, นูซีลา บูละ, นูรีซัน หะยีมะมิง, ฮิลวานี ตาปู, ปิยะนุช สุวรรณรัตน์และศิริรัตน์ ศรีรักษา.

 เลขที่คำขอจดอนุสิทธบัตร : 2103000272