ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ก.ย.63 ถึงวันที่ 25 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
 
     

พิธีร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

2020-09-24

         วันที่ 25 กันยายน 2563 #คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา #มหาวิทยาลัยทักษิณ และ นายไพศาล เกื้ออรุณ ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง #สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการบูรณาการเรียนการสอน งานวิชาการ การวิจัยและงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิต อาจารย์ บุคลากรและระบบสุขภาพของจังหวัดพัทลุงร่วมกัน

#WETSU #FHSSTSU #DEK64