คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 10 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต ผู้รับจ้างผู้รับบริการวิชาการ] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 
     

 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

2020-06-10

         ขอความอนุเคราะห์คณะ/หน่วยงาน ประสานผู้รับบริการ (นิสิต ผู้รับจ้างผู้รับบริการวิชาการ) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้รับบริการที่มาติดต่อหน่วยงาน ตามลิ้งที่แนบ (ให้ตอบแบบสอบถาม 2 ชุด ตาม QR code ของ ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัย) ภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2563

 ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
External Integrity and Transparency Assessment (EIT)
   
  *** ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบประเมินทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ***
   
     ประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช.
 
      ช่องทางเว็บไซต์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/nbwxdj
      ช่องทาง Qr code:
                        

 

 

     ประเมินโดยมหาวิทยาลัย
 
     ช่องทางเว็บไซต์ : https://docs.google.com/forms/d/11nfcK-P-mhfcVHyaQ9hHaaGq_Zov-sQiPrpbisKPfC4
     ช่องทาง Qr code: