คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ก.ค.62 ถึงวันที่ 24 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] กำหนดการ กิจกรรมวันครบรอบ 20 ปี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 
     

กำหนดการ กิจกรรมวันครบรอบ 20 ปี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

2019-07-24

         คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพและการกีฬา โดยเริ่มดำเนินการเตรียมการจัดตั้งคณะฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และสามารถเปิดดำเนินการผลิตบัณฑิตหลักสูตรแรกคือ วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 2542 ภายใต้ชื่อหน่วยงาน "โครงกาจัดตั้งคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา "หลักสูตรต่อมาที่เปิดสอน คือ วท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรมและความปลอดภัยหลักสูตรบวิทยาศสตร์การกีฬาและหลักสูตร พท.การแพทย์แผนไทยตามลำดับ รวมทั้งการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร วท.ม.การจัดการระบบสุขภาพโดยเปิดสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2549 โดยในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรสบสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตร วท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยเปลี่ยนเป็นหลักสูตร วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จนถึงปัจจุบัน


กำหนดการ
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
ณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


เวลา รายละเอียด
ภาคเช้า
 
 
08.30น. - 12.00น. - กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบิดา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ภาคบ่าย
 
 
13.00น.- 14.00น. - กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา