คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 ก.ค.62 ถึงวันที่ 12 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
 
     

เชิญเข้าร่วมโครงการ "ไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2562

2019-07-12

         ด้วยคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจัดโครงการ "ไหว้ครู" ปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง MF2200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อ ครู-อาจารย์ มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย