คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] แจ้งข้อมูลการจัดโครงการ/กิจกรรมของคณะ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
 
     

แจ้งข้อมูลการจัดโครงการ/กิจกรรมของคณะ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ผู้บริหารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

2019-06-20

          ด้วยคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมคณะฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ในการนี้จึงขอแจ้งให้บุคลากรทุกท่าน ทราบ และวางแผนการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในภาพรวมของคณะ และหลีกเลี่ยงการจัดโครงการ/กิจกรรม ในช่วงเวลา ดังตารางข้างต้น