คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 เม.ย.62 ถึงวันที่ 23 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร/นิสิต] ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการราชาวดีเบ่งบานสู่มวลชน ประจำปีการศึกษา 2561
 
     

กำหนดการ

โครงการราชาวดีเบ่งบานสู่มวลชน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ณ  ห้อง MF 2200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

         

เวลา

กำหนดการ

08.00 - 08.30 น.

ลงทะเบียน แต่งกายด้วยชุดนิสิต

08.30 - 08.40 น.

กล่าวรายงาน โดย อาจารย์ ดร.ชำนาญ ชินสีห์ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ ณ ห้อง MF 2200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

08.40 - 09.00 น.

กล่าวเปิดโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร

คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

09.00 – 09.15 น.

มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ด้านผู้นำกิจกรรมดีเด่น และผู้นำกิจกรรม

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์  ฤทธิสรไกร

      คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

09.15 – 11.15 น.

การเสวนาพิเศษ เรื่อง “จุดพลังเติมไฟก่อนเข้าสู่วัยทำงาน”

11.15 – 12.15 น.

กิจกรรม อำลา อาลัยจากใจคณาจารย์ (บายศรี)

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม