ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 มี.ค.62 ถึงวันที่ 18 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 วสก. ม.ทักษิณ
 
     

พิธีไหว้ครู แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 16 มีนาคม 2562

          ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 สาขาวิขาการแพทย์แผนไทย ได้จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 ณลานพระบิดา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ได้มีคณาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีลำดับการประกอบพิธีการทั้งพิธีพราหมณ์และพิธีสงฆ์ พร้อมทั้งการทำพิธีการอ่านคำภีร์อัลกรอานสำหรับนิสิตผู้นับถือศาสนาอิสลาม โดยมี อาจารย์ ดร.ชำนาญ ชินสีห์ รองคณบดีฝ่ายจิจัยและพัฒนานิสิตเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรและมอบทุนการศึกษาให้แกานิสิตที่ได้รับผลการเรียนดี จำนวน 4 คน และทั้งนี้อาจาย์บุญเรือง ขาวนวล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติมองเกียรติบัติเชิดชูเกียรติ และทุนการศึกษา ให้แก่นิสติสร้างชื่อเสียงต่อสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน 3 คน