ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 มี.ค.62 ถึงวันที่ 18 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เพิ่มประสบการณ์วิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาธารณสุขศาสตร์ ณ ประเทศมาเลเซีย
 
     

โครงการ  “เพิ่มประสบการณ์วิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาธารณสุขศาสตร์ ณ Universiti Putra Malaysia, ประเทศมาเลเซีย”

Student mobility programme: TSU-UPM

10th – 17th March 2019

Department of Environmental and Occupational Health,

Faculty of Medicine and Health Science

 

โครงการเพิ่มประสบการณ์วิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาธารณสุขศาสตร์ ณ Universiti Putra Malaysia, ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มีนาคม 2562 มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน อาจารย์ 2 คน โครงการนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านวิชาการระดับนานาชาติ นิสิตได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์สู่ความเป็นนานาชาติและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพในสถานประกอบการจริงและชุมชน ณ ต่างประเทศ ให้นิสิตได้เรียนรู้วัฒนธรรม ทักษะสากล รูปแบบการทำงาน การฝึกประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพ ซึ่งผลของกิจกรรมนี้จะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

กิจกรรมมีดังนี้:

1.   เรียนภาคทฤษฎี ได้แก่ Industrial and Environmental Toxicology และ Research Methodology

2.  ฝึกปฏิบัติ ได้แก่ Environmental Health Monitoring–Soil Sampling และ  Emergency Response

3.  ศึกษาดูงานเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาการวิชาชีพ ได้แก่ Nursing Laboratory, Environment Laboratory, OSH Laboratory, Anatomy Museum, Pathology Museum, UPM Health Centre และ UPM Tour

4.  การนำเสนอ/บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์คณะและสาขาวิชา ของ TSU ได้แก่ Food Safety Standard และ OSH Management in Thailand

5.  เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในปูตราจายา  (เมืองใหม่) กัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) และมะละกาและจอร์จทาวน์ (เมืองมรดกโลก)

6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การทำโครงการ งานวิจัยและกิจกรรมระหว่างนิสิต TSU และ UPM

7.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน การทำโครงการ งานวิจัยและกิจกรรมนิสิตระหว่างอาจารย์ TSU และ UPM

โดยอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์