ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 มี.ค.62 ถึงวันที่ 14 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
 
     

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พร้อมเงินรางวัลและศึกษาดูงานต่างประเทศ

............................................................

วิธีการสมัครและการประกวด
            นักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร/ข้อเสนอโครงการได้จากเว็บไซต์ www.scisoc.or.th และ www.tia.nia.or.th ส่งใบสมัคร พร้อมข้อเสนอโครงการได้ที่ E-mail:scisoc.thailand@gmail.com หรือที่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-252-7987 ส่งข้อเสนอโครงการ และเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการแนะนำการพัฒนาผลงานในเชิงนวัตกรรม เพื่อแนะนำการพัฒนาผลงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์พิจารณา ส่งรายงานที่มีผลการทดลอง/ทดสอบ พร้อมแผนพัฒนาผลงาน
 
กำหนดจัดการประกวด
 
นำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นำเสนอผลงานบนเว็บไซต์เพื่อรับการวิพากษ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณะ            
เสนอผลงานเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ ตัดสินรางวัล
ประกาศผลการประกวดในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ
     
รางวัล           
 
          ผลงานที่เข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะได้รับเกียรติบัตร และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศจะได้รับรางวัลพัฒนาผลงาน 5,000 บาท ผลงานที่ได้รับรางวัลในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ จะได้รับรางวัลดังนี้
 
นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือปวส.
 
            รางวัลชนะเลิศ      ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 50,000 บาท เกียรติบัตร และไปประกวดหรือแสดงนิทรรศการ ในต่างประเทศ ประมาณ 1 สัปดาห์ (นักศึกษา 1 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน)        
 
            รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1  โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท
 
            รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2  โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท
 
นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.
 
             รางวัลชนะเลิศ     ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 20,000 บาท เกียรติบัตร และไปประกวดหรือแสดงนิทรรศการ ในต่างประเทศ ประมาณ 1 สัปดาห์ (นักศึกษา 1 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน)
 
             รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1   โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท
 
             รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2   โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท