ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ก.ย.61 ถึงวันที่ 21 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กำหนดการโครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 
     

กำหนดการโครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ อาคารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

วันที่ 26 กันยายน 2561

เวลา  ๑๒.๔๕ ๑๓.๐๐  น.        ลงทะเบียน

เวลา  ๑๓.๐๐ ๑๕.๓๐  น.        บรรยาย ความเสี่ยง”

โดย คุณบุศริน  จันทะแจ่ม  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และ คุณชฎาพร  บุญจะรัชชะ นักวิชาชีพ ชำนาญการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

เวลา  ๑๕.๓๐ –  ๑๕.๔๕  น.       พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  ๑๕.๔๕  -  ๑๖.๓๐ น.       บรรยาย การควบคุมภายใน ”

                                      โดย คุณบุศริน  จันทะแจ่ม  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และ

คุณชฎาพร  บุญจะรัชชะ นักวิชาชีพ ชำนาญการ ฝ่ายตรวจสอบ 

ภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณเวลา 

๑๖.๓๐  -  ๑๗.๐๐ น.     ซักถามข้อสงสัย และข้อเสนอแนะ