ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ก.ย.61 ถึงวันที่ 21 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กำหนดการโครงการ “อบรม Office Syndrome
 
     

กำหนดการโครงการ “อบรม  Office Syndrome

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ณ อาคารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

วันที่ 26 กันยายน 2561 

8.00 น.-8.30 น.           ลงทะเบียน

8.30 น.-9.30 น.           พิธีเปิดโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร

คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

9.00 น.-10.30 น.         ทดสอบก่อนอบรม สาเหตุ และอาการ office syndrome และการประเมินอากร

เบื้องต้น โดย อาจารย์สุมาตรา  สังข์เกื้อ และ อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม อาจารย์วิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

10.30 น.-10.45 น.       รับประทานอาหารว่าง

10.45 น.-11.45 น.       การรักษาทางกายภาพบำบัดเบื้องต้น (การยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยตัวเอง)

                             ทดสอบหลังอบรม โดย อาจารย์สุมาตรา  สังข์เกื้อ และ อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม อาจารย์วิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

11.45 น. -12.00 น.      ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม

12.00 น.-13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ    - กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-  การแต่งกายที่สามารถขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวก สำหรับท่านที่ต้องการฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ