ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.61 ถึงวันที่ 6 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ วันไหว้ครู 2561
 
     
               เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561  ทางคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ไดเจัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง MF 2200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยท่าน ผศ.เชาวลักษณ์  ฤทธิสรไกร คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้ในโครงการได้มีการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษาให้แก่ นายอารีซัน วาแต นางสาวจารุวรรณ แย้มใจดี และนางสาวโนร์มีซัน อูมา 
              ในการนี้ทางคณะได้มอบรางวัลสาขาวิชาแต่งกายดีเด่นได้แก่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และรางวัลครูในดวงใจได้แก่ ผศ.ดร.สมเกียรติ  วรเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์