คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
0 0 0 0 0 0 0
 
แบบฟอร์ม Activer Learling ฉบับแก้ไขล่าสุด...
[นิสิต ผู้รับจ้างผู้รับบริการวิชาการ] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอ...
[บุคลากร] แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562...
[บุคลากร] แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดและขอเข้าคณะฯ...
[นิสิต] ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562...
ความรู้เบื้องต้น ของการสอนแบบ E-Learning และเทคนิคการสอนแบบออนไลน์ ...
โครงการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ 2BE 60 PLUS TSU (โปรแกรมไอ้เท่ง) ...
[อาจารย์/บุคลากร] แบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562...
[อาจารย์] แบบฟอร์มแบบข้อตกลง สำหรับรองคณบดี และ แบบข้อตกลง สำหรับคณาจารย์/ผู้ช่วยคณบดี/ประธานสาขา...
[ทั่วไป] เชิญชวนร่วมส่งผลงานการประชวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563...
More...     
ขอแสดงความยินดีกับกับอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย...
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับ ชลลดา เจนยาคม...
[ศิษย์เก่า] ขอแสดงความยินดีกับนายอิทธิพงษ์ อ่อนแก้ว...
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่4...
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับ นายชุติพนธ์ ชูชนะ และ นายนรไชย สามแก้ว...
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ...
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา...
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย...
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัย...
[บุคลากร] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. ดุษณีย์ สุวรรณคง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธาร...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 
0 0 0

      สิงหาคม 2563      
       
อาพฤ
262728293031 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 3112345