คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
[นิสิต] ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562...
โครงการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ 2BE 60 PLUS TSU (โปรแกรมไอ้เท่ง) ...
[อาจารย์/บุคลากร] แบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562...
[อาจารย์] แบบฟอร์มแบบข้อตกลง สำหรับรองคณบดี และ แบบข้อตกลง สำหรับคณาจารย์/ผู้ช่วยคณบดี/ประธานสาขา...
[ทั่วไป] เชิญชวนร่วมส่งผลงานการประชวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563...
[นิสิต/นักเรียนมัธยมปลาย] เชิญชวนนิสิตและนักเรียนมัธยมตอนปลายเข้าร่วมการประกวดสุทรพจน์ภาษาอังกฤษในกา...
[บุคลากร] ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ OKRs...
[นิสิต] เรียนเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3-4 สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสอบวัดสมรรถนะทักษะสากลของนิสิต : TOE...
[นิสิต] แจ้งนิสิตเข้าร่วมฉีดวัคซีน โรคหัด-หัดเยอรมัน...
[ทั่วไป] รับนิสิต ปีการศึกษา 2563 ตามระบบ TCAS...
More...     
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับ ชลลดา เจนยาคม...
[ศิษย์เก่า] ขอแสดงความยินดีกับนายอิทธิพงษ์ อ่อนแก้ว...
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่4...
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับ นายชุติพนธ์ ชูชนะ และ นายนรไชย สามแก้ว...
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ...
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา...
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย...
[นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัย...
[บุคลากร] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. ดุษณีย์ สุวรรณคง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธาร...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 
0 0 0

      พฤษภาคม 2563      
       
อาพฤ
2627282930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
31123456